• News

Stories that Move

W przyjaznych progach Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, reprezentowanym przez panią Ewę Skrzywanek,  29 i 30 listopada 2019 r. nauczyciele ze szkół podstawowych i średnich, edukatorzy z fundacji, a także przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckiego w Krakowie, w sumie 21 osób, wzięło udział w szkoleniu Stories that Move.  Prowadzącymi warsztaty byli koordynatorzy projektu: Liubov Shynder i Mateusz Trojański.

Stories that Move to zestaw narzędzi edukacyjnych służący do kształtowania w młodych ludziach postaw  antydyskryminacyjnych. Przeznaczony jest do pracy z uczniami z ostatnich klas szkoły podstawowej i ze szkół średnich. Można z niego korzystać na różnych lekcjach- historii, wos-u, etyki, a także na zajęciach wychowawczych i językowych. Platforma jest dostępna w 7 językach (także w ukraińskim), co pozwala uczestnikom pracować we własnym języku. Daje także możliwość włączania treści edukacji obywatelskiej do programu języka nauczanego w szkole.

Program łączy pracę on- z pracą off-line. Można z niego korzystać także całkowicie off-line po wydrukowaniu plików PDF. https://www.storiesthatmove.org/pl 

Uczestnicy wrocławskiego szkolenia przeszli przez pięć ścieżek edukacyjnych, składających się na program. Ich zaletą jest fakt, że choć stanowią całość, można je elastycznie dopasować do potrzeb zespołu, z którym się pracuje. Nauczyciele i trenerzy poznawali zadania przeznaczone do wykonywania przez uczniów i uczyli się, jak na lekcjach organizować pracę z platformą. Za walory tego programu uznali między innymi urozmaicone w formie zadania angażujące zarówno intelekt jak i emocje; wybór, jaki narzędzie daje uczniom; angażującą i interesującą treść zadań; możliwość pracy w różnych językach oraz pobudzanie do głębszej refleksji i empatii.

Organizatorami seminarium był Dom Anny Frank w Amsterdamie, przy współpracy Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckiego w Krakowie, a partnerem Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Sponsorem EVZ.