Projekt „Free2choose”

Pomaga młodzieży zapoznać się z podstawowymi prawami człowieka, kształci umiejętność krytycznego myślenia, dyskusji oraz dialogu wykorzystując do tego krótkie filmiki stworzone przez młodych ludzi. Podejmowane tematy odnoszą się do takich praw jak: wolność słowa, wolność wyznania, prawo do prywatności, wolność prasy, prawo do demonstracji.

Program młodzieżowych debat Free2Choose

W każdym społeczeństwie demokratycznym obywatele mają zagwarantowane podstawowe prawa człowieka, takie jak swoboda wypowiedzi, prawo do poszanowania prywatności i wolność w wyznawaniu religii. Jednak rodzi się pytanie, czy te prawa powinny być absolutne i nieograniczone. Co się dzieje, kiedy te (bądź inne) podstawowe prawa stoją w sprzeczności w stosunku do siebie albo jeśli bezpieczeństwo społeczeństwa demokratycznego jest zagrożone?

Program Free2choose bierze pod uwagę realne, codzienne sytuacje z otaczającego świata, kiedy podstawowe prawa ścierają się ze sobą albo szkodzą zachowaniu bezpieczeństwa zasad demokratycznych. Jedną z form prezentowania tego dylematu są zaproponowane przez Fundację Dom Anny Frank filmy pokazujące pewne dylematy. Udział w debatach skłania widza do krytycznego myślenia o „granicach wolności” i ukazuje, jak ważne jest współcześnie respektowanie jednocześnie podstawowych praw i ochrona demokracji.

Free2choose jest propozycją dla młodych ludzi, aby podjęli refleksję i rozmowę nad określonymi tematami. Filmy rozwijają krytyczne myślenie na temat wartości kształtujących nowoczesne społeczeństwo demokratyczne. Młodzi ludzie uczą się, że nasze podstawowe prawa i wolności są istotą społeczeństwa, ale również, że istnieją granice tych praw i wolności. Metody dyskusji stosowane w ramach debat Free2choose oparte są na aktywnym słuchaniu, wzajemnym szacunku i respektowaniu opinii innych. Powyższe kompetencje są ściśle powiązane z aktywnym obywatelstwem.

fot. Free2choose, debata w Żydowskiem Muzeum Galicja

Dyskusja

Dyskusje prowadzone są w szkołach, muzeach, centrach młodzieżowych itd.  przez doświadczonych animatorów, w oparciu o materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację Dom Anny Frank. Ich tematyka skupia się wokół dylematów, które pojawiają się na granicy między podstawowymi wolnościami, prawami człowieka a wartościami demokratycznymi. Ważnym elementem prowokującym dyskusję jest prezentacja krótkich filmów, pokazujących dany dylemat na przykładzie bieżących zjawisk w Polsce, w Europie i na całym świecie. Dylematy te odnoszą się do takich praw jak:

wolność słowa,

wolność wyznania,

prawo do prywatności,

wolność prasy,

prawo do demonstracji.

W ramach tego komponentu szkoły mogą przeprowadzić dwa rodzaje debat – debatę szkolną dla grupy około 25-30 osób, podczas której animatorzy pracują z młodzieżą podczas warsztatów, a następnie moderują dyskutuję o prawach i wolnościach. Możliwe jest także przeprowadzenie debaty publicznej – z udziałem ludzi spoza szkoły. Wymaga to od szkoły zorganizowania imprezy oraz przygotowania uczniów do udziału w wydarzeniu (np. na podstawie proponowanych przez organizatorów scenariuszy lekcji o prawach człowieka). W takich debatach mogą uczestniczyć przedstawiciele innych szkół  z regionu, lokalne władze samorządowe, znane osoby, eksperci, media.

Warsztaty Free2choose-create to 3-4 dzienny program warsztatów prowadzonych we współpracy z partnerami z całego świata. Filmy zawierające dylematy zostają nakręcone podczas warsztatów Free2choose-create przez uczestników, dając im szansę ukazania dylematów, z którymi mają do czynienia na co dzień. Filmy przyjmują formę mini-dokumentów i mogą służyć jako punkt wyjścia do debaty na temat praw człowieka. Przytoczone wcześniej pytania pokazują, że wolność i prawa mogą czasem być ze sobą w konflikcie. Stworzenie tych filmów wymaga od młodych ludzi krytycznego myślenia i zajęcia własnego stanowiska.

W ramach warsztatów uczestnicy nabywają również umiejętności moderowania dyskusji oraz dostają wsparcie organizacyjne jako grupa liderów z danej miejscowości oraz angażują się w przeprowadzenie debat ze swoimi filmami w swoim otoczeniu.